LHH ®

Όροι χρήσης του ιστοτόπου www.lhh.gr

Τελευταία ενημέρωση: Οκτώβριος 2019

Αντικείμενο και αποδοχή των όρων

Οι παρόντες Όροι διέπουν τη χρήση (συμπεριλαμβανομένης της απλής επίσκεψης) του διαδικτυακού τόπου lhh.gr και του περιεχομένου του (ο «διαδικτυακός τόπος», «website», «site»), τον οποίο διαχειρίζεται η Atlas HR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.E., με έδρα στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισίας 56, 15125 (εφεξής «Atlas», «LHH», «εμείς», «εμάς», «μας»).

To περιεχόμενο του website («Περιεχόμενο») ενδέχεται να υπόκειται σε ειδικότερους όρους («Ειδικοί Όροι»), τους οποίους αποδέχεστε κάθε φορά που χρησιμοποιείτε ή αποκτάτε πρόσβαση στο αντίστοιχο Περιεχόμενο. Σε περίπτωση διάστασης μεταξύ των παρόντων Όρων Χρήσης και τυχόν Ειδικών Όρων, οι Ειδικοί Όροι υπερισχύουν.Κάθε φορά που επισκέπτεστε το website και το Περιεχόμενό του, αποδέχεστε τους παρόντες Όρους Χρήσης και τυχόν Ειδικούς Όρους που εφαρμόζονται ως προς το Περιεχόμενο.

Το Περιεχόμενο του website σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί ούτε μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί μέσο για την παροχή συμβουλών ή την δημιουργία οποιασδήποτε επιχειρηματικής ή εμπορικής σχέσης μεταξύ της LHH και των χρηστών.

Είναι επιτρεπτή η χρήση του website σε προσωρινή βάση, και διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε ή να τροποποιήσουμε το Περιεχόμενο που παρέχουμε μέσω του website χωρίς ειδοποίηση των χρηστών. Ακόμη, μπορούμε κατά καιρούς να αποκλείουμε την πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα ή σε ολόκληρο το website.

Δεν έχουμε καμία υποχρέωση να καθιστούμε το website μονίμως διαθέσιμο και δεν φέρουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο το website καταστεί, μερικά ή ολικά μη διαθέσιμο, οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα.

Ακολουθεί πίνακας περιεχομένων, ώστε να μπορέσετε να μεταβείτε απευθείας στις ενότητες που σας ενδιαφέρουν.

Χρήση του website

Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι χρησιμοποιείτε το website με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Είστε υπεύθυνοι να διασφαλίσετε τις κατάλληλες συνθήκες για την πρόσβασή σας στο website. Eίστε, επίσης, υπεύθυνοι να διασφαλίζετε ότι άλλα πρόσωπα που αποκτούν πρόσβαση στο website μέσω της δικής σας σύνδεσης στο διαδίκτυο είναι ενήμεροι για τους παρόντες Όρους Χρήσης και συμμορφώνονται με αυτούς.

Εάν χρησιμοποιείτε όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης ή οποιοδήποτε άλλο μέσο ασφαλείας, οφείλετε να διαχειρίζεστε τα στοιχεία αυτά ως απολύτως εμπιστευτικά και να μην τα γνωστοποιείτε σε τρίτους. Έχουμε το δικαίωμα να αποκλείσουμε ή να καταργήσουμε οποτεδήποτε οποιοδήποτε όνομα χρήστη ή κωδικό πρόσβασης, είτε τα έχετε επιλέξει εσείς είτε σας έχουν σταλεί από εμάς, σε περίπτωση που κρίνουμε ότι δεν συμμορφώνεστε με οποιονδήποτε από τους Όρους Χρήσης.

Κατά τη χρήση του website δεν θα προβείτε σε καμία ενέργεια που μπορεί να βλάψει την εικόνα, τα συμφέροντα ή τα δικαιώματά μας ή αυτά των συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου Adecco («εταιρίες του Ομίλου Adecco»), ή μπορούν να βλάψουν, να επηρεάσουν το website ή να το υπερφορτώσουν, ή που μπορεί να εμποδίσουν καθοιονδήποτε τρόπο την ομαλή χρήση του website από άλλους χρήστες.

Εφαρμόζουμε εύλογα μέτρα ασφαλείας που είναι κατάλληλα για τον εντοπισμό ιών. Ωστόσο, οφείλετε να γνωρίζετε ότι τα υφιστάμενα μέτρα ασφαλείας στο διαδίκτυο δεν είναι απολύτως αξιόπιστα και, συνεπώς, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την μη ύπαρξη ιών ή άλλων στοιχείων που μπορεί να προκαλέσουν αλλοιώσεις στον υπολογιστή σας (στο λογισμικό ή στο υλικό του εξοπλισμού σας) ή στα δεδομένα και τα αρχεία του υπολογιστή σας.

Περιεχόμενο

Δεν έχουμε καμία υποχρέωση να ελέγχουμε την ακρίβεια του Περιεχομένου του website και δεν εγγυώμαστε τη χρησιμότητα, την ακρίβεια, την πληρότητα ή τη συνάφεια του Περιεχομένου και/ή την επικαιροποίηση του Περιεχομένου. Αποκλείουμε ρητώς οποιαδήποτε ευθύνη για λάθη ή παραλείψεις αναφορικά με το Περιεχόμενο και το website, με εξαίρεση τις περιπτώσεις δόλου ή ηθελημένης ανακριβούς παρουσίασης πληροφοριών από την πλευρά μας ή τις περιπτώσεις θανάτου ή σωματικής βλάβης που οφείλονται σε δική μας αμέλεια.

Το Περιεχόμενο του website δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση παροχή υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού ή στελέχωσης ή οποιουδήποτε άλλου είδους υπηρεσίας. Η LHH και ο Όμιλος Adecco δεν φέρουν καμία ευθύνη για αποφάσεις που λαμβάνουν οι χρήστες με βάση το Περιεχόμενο.

Καμία προσφορά ή προσέλκυση

Οι πληροφορίες που καθίστανται διαθέσιμες μέσω του website δεν αποτελούν προσφορά ή αίτημα για αποστολή προσφοράς για την αγορά ή την διάθεση κινητών αξιών του ομίλου Adecco. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές δεν θα πρέπει να βασίζονται στο website για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το Περιεχόμενο του website είτε ανήκει σε εμάς  είτε έχουμε σχετική άδεια να το χρησιμοποιούμε. Οτιδήποτε εμφανίζεται στο website (ενδεικτικά εικόνες, φωτογραφίες, γραφικά, κείμενα, videos και άλλο υλικό) προστατεύεται σε παγκόσμιο επίπεδο από τη νομοθεσία περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, των σχεδίων, των σημάτων και εν γένει από τη νομοθεσία για την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας. Οφείλετε να σέβεστε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο website και στο περιεχόμενο, είτε αυτά ανήκουν σε εμάς, σε άλλη εταιρία του Ομίλου Adecco ή σε τρίτους. Απαγορεύεται η λήψη ή η προσπάθεια λήψης Περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή διαδικασία εκτός από τους τρόπους και τις δυνατότητες που παρέχονται στους χρήστες μέσω του website.

Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι οι παρόντες Όροι Χρήσης ή η χρήση του website σας παρέχουν οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στο website ή στο Περιεχόμενο, με εξαίρεση τυχόν δικαιώματα που παρέχονται σύμφωνα με Ειδικούς Όρους. Συνεπώς, απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή, μετατροπή, διανομή ή δημοσίευση μέρους ή του συνόλου του Περιεχομένου, η επαναχρησιμοποίηση ή η αποστολή με οποιονδήποτε τρόπο του website και του Περιεχομένου, εκτός εάν ρητώς προβλέπεται από τους Όρους Χρήσης ή τυχόν Ειδικούς Όρους ή εκτός εάν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή έχετε λάβει σχετική άδεια από τον δικαιούχο.

Σύνδεσμοι και σύνδεση

Στο website μπορεί να εμφανίζονται σύνδεσμοι (links) προς άλλες ιστοσελίδες τρίτων μερών που δεν έχουν σχέση με τον ιστότοπο. H εμφάνιση ή αναφορά σε τέτοιους συνδέσμους σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι η LHH αποδέχεται ή εγκρίνει τις ιστοσελίδες αυτές. Δεν έχουμε ελέγξει όλους τους ιστότοπους που συνδέονται με τον Ιστότοπο και δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο ή την ακρίβεια οποιωνδήποτε σελίδων εκτός του ιστότοπου ή οποιουσδήποτε ιστότοπου που συνδέονται με τον Ιστότοπο. Αν ακολουθήσετε οποιονδήποτε σύνδεσμο προς άλλη σελίδα εκτός του ιστότοπου ή ιστότοπο τρίτου μέρους, αυτό αποτελεί δική σας ευθύνη.

Οποιαδήποτε χρήση συνδέσμου για παραπομπή από ιστοσελίδες τρίτων στο website προϋποθέτει προηγούμενη έγγραφη άδεια μας.

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων υπόκειται στην Πολιτική Απορρήτου που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων Όρων Χρήσης και είναι προσβάσιμη εδώ.

Μη εγγύηση, περιορισμός ευθύνης

Στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν παρέχουμε καμία εγγύηση ως προς την ακρίβεια, την πληρότητα και την αξιοπιστία του website, ούτε εγγυώμαστε ότι το website είναι απαλλαγμένο από λάθη ή δεν παραβιάζει δικαιώματα τρίτων. Επίσης, δεν εγγυώμαστε ότι οι λειτουργίες του website, το Περιεχόμενο ή οι servers μέσω των οποίων εξυπηρετείται η χρήση του website είναι απαλλαγμένα από ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία. Χρησιμοποιείτε το website με δική σας ευθύνη και ο,τιδήποτε περιλαμβάνεται στο website τίθεται στη διάθεση των χρηστών «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ. Στο βαθμό που το επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία, δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε απώλεια οφείλεται ή σχετίζεται με τη χρήση του website ή του Περιεχομένου. Για παράδειγμα, αποκλείουμε οποιαδήποτε ευθύνη για απώλεια χρήσης, διακοπή επιχειρηματικής δραστηριότητας, απώλεια κερδών ή απώλεια δεδομένων.

Εφαρμοστέο δίκαιο και δωσιδικία

Οι παρόντες Όροι χρήσης υπόκεινται στο Ελληνικό Δίκαιο και ερμηνεύονται σύμφωνα με αυτό.  Για οποιαδήποτε διαφορά σχετίζεται με την πρόσβαση ή τη χρήση, εν γένει, του website, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Τροποποιήσεις

Οι Όροι αυτοί, ενδέχεται να τροποποιούνται κατά καιρούς και η χρήση του website υπόκειται στους Όρους ως έχουν κατά την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιείτε τη χρής τους website κάθε φορά. Παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά τους Όρους Χρήσης για να είστε ανά πάσα στιγμή ενήμεροι για το περιεχόμενό τους.

Επικοινωνία

Ερωτήσεις, σχόλια και αιτήματα σχετικά με τους Όρους αυτούς είναι πάντοτε ευπρόσδεκτα και θα πρέπει να αποστέλλονται στη διεύθυνση της Atlas HR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε., με έδρα τη Λεωφόρο Κηφισίας, 56, Μαρούσι, 15125, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: adeccogr.privacy@adecco.com